ZEN VIEW kiếm tiền 3 mốc bán btc ở đụng cản và 1 mốc stop nếu vượt 42k

3 mốc kiếm tiền và chấp nhận rủi ro vùng bán stop tại 42 / vấn đề theo chiều buy chúng ta chưa có điểm TP vậy theo chiều Sell chúng ta lại có điểm stoploss – vấn đề phe long thắng và giết short sau khi BTC không thủng 28k và với tuyên bố … Đọc tiếp ZEN VIEW kiếm tiền 3 mốc bán btc ở đụng cản và 1 mốc stop nếu vượt 42k